Stilstaan om vooruit te komen

Stichting WereldWijd neemt al ruim 35 jaar een bijzondere positie in bij de opvang en begeleiding van werkloze jongeren, asielzoekers en vluchtelingen. Al die jaren ontleent de stichting zijn bestaansrecht aan het invullen van maatschappelijke taken die van groot belang zijn gebleken voor kwetsbare groepen, waar geen, onvoldoende of geen passend aanbod voor is of was. Met het terugkeerproject WereldTools heeft de stichting een uniek en perspectief biedende terugkeer activiteit.  Het bijzondere van WereldWijd komt tevens tot uitdrukking in het feit dat WereldWijd haar onderwijs- en terugkeerprogramma zelf heeft ontwikkeld en dat het grootste deel van alle activiteiten uitgevoerd wordt door een grote groep (80) vrijwilligers ondersteund door een klein team van betaalde krachten (3 fte).

De stichting wordt niet structureel gefinancierd en is voor haar budget afhankelijk van projectsubsidies, giften en donaties. De continuïteit van Stichting WereldWijd is sterk afhankelijk van een aantal externe ontwikkelingen die zeer moeilijk d zijn te beïnvloeden zijn door de stichting zelf, zoals veranderend asielbeleid, sluiting van opvanglocaties voor asielzoekers, veranderend inburgeringsbeleid, nieuwe aanbieders.

In de 35 jaar dat de stichting bestaat hebben zich ook politiek en maatschappelijk vele veranderingen voor gedaan. Deze veranderingen hebben directe consequenties voor de activiteiten maar ook voor het dagelijks aansturen van de organisatie.  De grote verantwoordelijkheid, maar ook de onzekerheid over de toekomst nodigt uit om scherp te blijven en met regelmaat een heroriëntatie op de toekomst te laten plaats vinden.

Medio februari 2018 is een beleidsdag georganiseerd met bestuursleden, leden van de staf en een vertegenwoordiging van de vrijwilligers. Een van de bestuursleden adviseerde Gabriela van Gemert van de Van Gemert Groep hierbij te betrekken.

Toen Gabriela nader kennis maakte met onze stichting bood zij aan deze beleidsdag (belangeloos) te begeleiden. Zij wist met haar enthousiasme en methodische kennis alle deelnemers aan het werk te zetten. De conclusies van deze dag waren o.a. zoeken naar een ruimer perspectief en dat het zaak is een en ander anders te gaan inrichten zodat er minder last is van de continue financiële onzekerheid. Hieruit is een strategisch ondernemingsplan voortgekomen. Een plan dat uitdaagt tot het maken van keuzes en richting biedt en hoe deze in concrete en realistische ambities kan worden omgezet. Bij het opstellen van dit plan is ruim gebruik gemaakt van de ondersteuning, kennis en advisering van Gabriela van Gemert.

Wij zijn haar hier zeer erkentelijk voor.

Frans Frankhuizen| Coördinator stichting WereldWijd, https://www.stichtingwereldwijd.nl