Onze waarden

  • Sprankelend & out of the box
  • Kritisch en zo nodig tegendraads
  • Integer en respectvol
  • Betekenisvol en oplossingsgericht
  • Persoonlijk meesterschap
  • Samenwerking als kunst


De basis van de Van Gemert Groep wordt gevormd door de professionals met wie we werken. Een veelkleurig team dat continu aandacht heeft voor de kunst van het samenwerken. Om dat samenwerken te ondersteunen en meetbaar te maken, hebben we zes kernwaarden geformuleerd en deze vertaalt in concreet gedrag. Logisch volgend op onze waarom. Zo is helder waar wij voor staan en hoe wij met elkaar, met onze klanten en met onze samenwerkingspartners willen omgaan. Hoe we besluiten nemen, wat we wel doen en wat niet. Onze waarden en daarmee onze cultuur:

Zelf waarden identificeren en operationaliseren? Bekijk dan het artikel "Werken met waarden". 

1. Wij werken sprankelend en houden van out of the box-denken.

Vanuit dat denken komen wij vaak tot verrassende en creatieve oplossingen die voor klanten doorbraken kunnen betekenen. Een probleem kan immers vaak niet opgelost worden binnen het kader waarin het is het gecreëerd. In een aantal gevallen zijn onze oplossingen zelfs spraakmakend, krijgen publiciteit (o.a. door publicaties) en leiden ze tot een innovatie van het vak. Maar we houden natuurlijk wel verbinding met de organisatie van de klant en de mensen die er werken in termen van verandervaardigheid, - bereidheid en – noodzaak.

2. We zijn kritisch en zo nodig tegendraads

We creëren daar waar mogelijk als onderzoekende professionals creatieve onrust. We durven de opdrachtgever en zijn organisatie te confronteren, alles bedoeld om zo nodig doorbraken in denken en doen te forceren. We noemen een kat een kat en een poes een poes. Bij al onze onderzoeks- en adviesactiviteiten gaan we zeer zorgvuldig om met het afhechten van processen en individuele ontwikkeltrajecten van medewerkers. Wij zorgen er voor dat er voor medewerkers zo nodig een vangnet wordt gecreëerd.

3. Integriteit en respect staan centraal in ons handelen.

Wij zijn oprecht geïnteresseerd in de organisaties en de mensen met wie we werken en gaan daar respectvol mee om. Wij leven ons in in de belevingswereld en de processen van onze klanten en van elkaar en sluiten daar zo veel mogelijk op aan. Zowel bij onze klanten als binnen de groep, betrekken wij alle belanghebbenden en we luisteren naar elkaars mening. We beginnen altijd met het respect voor datgene dat de klant al in gang heeft gezet. We gaan vanzelfsprekend discreet om met alle informatie die wij over onze klanten, onze opdrachten en over elkaar verkrijgen.

Wij accepteren elkaar als mens en zien diversiteit juist als een meerwaarde. Wij gaan eerlijk om met eigen en andermans emoties/belangen. Wij praten met elkaar en niet over elkaar. Deze integriteit stralen we uit als warmte waarin de klant zich kan koesteren. Dat alles betekent tenslotte dan ook dat wij transparant zijn in wat wij doen en wat wij niet doen maar ook over wat wij van elkaar verwachten. Dit geldt zowel voor ons zelf als naar onze klanten.

4. Betekenisvol en oplossingsgericht

Wij doen dingen die waarde toevoegen aan mens, organisatie en maatschappij, en beginnen binnen het kleine ecosysteem waarbinnen wij leven en werken.

De vraag van onze klant en opdrachtgever is leidend bij ons handelen, maar we doen ons uiterste best om vanuit respect, ons wereldbeeld en onze visie en missie meerwaarde toe te voegen aan de oorspronkelijke klantvraag. Vanuit onze ambitie voor het realiseren van nieuw maatschappelijk resultaat helpen we de klant vanuit dat perspectief bij hun vraagarticulatie. Daarentegen zeggen we nee tegen vragen die te ver van onze visie en missie afstaan of die indruisen tegen onze waarden.

We denken in oplossingen en niet in problemen. We gaan uit van dat wat al goed gaat en bouwen daar op voort. We gaan uit van de kracht in mensen en de kracht in onszelf. We nemen daarbij de rol van onderzoekende professional op ons. Wij blijven, op zoek naar betekenis, investeren in dialoog met ons innerlijk, binnen ons team, klanten en overige stakeholders en de maatschappij.

5. Persoonlijk meesterschap

Wij geven met passie invulling aan ons werk. Wij nemen geen genoegen met ‘het gaat wel’ of ‘goed genoeg’. Wij doen het beste, wat we ook doen. Kwaliteit wint altijd. Een wijs mens is niet diegene die veel weet, maar diegene die beseft dat hij nog veel moet leren. Wij hebben voor ons als organisatie de kenmerken verinnerlijkt van een lerende organisatie en blijven investeren in de persoonlijke ontwikkeling als individu en in teamontwikkeling. Daarom werken wij continu vanuit ons eigen (bewust)zijn aan de vergroting van onze kennis, inzichten en vaardigheden en zoeken naar een balans tussen effectiviteit en authenticiteit. Daarmee werken we als professionals aan de verbinding tussen hoofd, hart en handen.

6. Wij verstaan de kunst van het samenwerken.

Daarom hebben wij ons als individuele professionals in de eerste plaats als team gecommitteerd aan onze missie, visie en ambities. Wij doen dat als partners op basis van gelijkwaardigheid, maar met erkenning van elkaars verschillen. Wij zien de kunst van het samenwerken vooral als een proces, waarin we samen leren op basis van casuïstiek, evaluatie en feedback. Zonder feedback kan een mens immers niet leven, niet leren en niet groeien. Wij geven elkaar dan ook zowel gevraagd als ongevraagd feedback en advies, uiteraard met respect. Wij zijn daarom als groep georganiseerd als een lerende organisatie waardoor het teamresultaat vele malen groter is dan de som van resultaten van individuele professionals. Immers wat een hecht team voor elkaar krijgt, lukt een individu zelden. Bouwen aan een team is welbestede energie. Wij zijn allemaal afhankelijk van elkaar. Wij werken allemaal aan dezelfde ambities, met zoveel mogelijk plezier om zowel de continuïteit van de Van Gemert Groep organisatie te waarborgen als het realiseren van een nieuw maatschappelijk resultaat. Binnen een team moeten besluiten genomen worden en wij dragen deze genomen besluiten dan ook uit. Wij werken samen en werken aan samenwerking.

Dit is waar wij voor staan, dit is waar wij voor gaan. U wordt van harte uitgenodigd ons daar op aan te spreken.

 

0
Zou graag je gedachten willen weten, laat een reactie achter.x