Omgeving: gebieden, gebouwen en energie

Vanuit onze “Waarom” werken we binnen de Van Gemert Groep met en voor professionals, teams en organisaties. Het (re-)vitaliseren van gebieden en ruimtes is daarop een logische aanvulling om die waarom volledig mogelijk te maken. Immers, ook dat draagt bij aan leefbaarheid, kwaliteit en verbinding. En heeft het potentieel al in zich om dit te doen.

Binnen het thema "gebied" zijn we er op gericht om het potentieel dat van nature al aanwezig is binnen de omgeving, de gebieden en gebouwen te activeren zodat deze echte toegevoegde waarde gaan opleveren voor de mensen, de systemen en de aarde.  We realiseren daarbij een zo optimaal mogelijke ecologische footprint.

Hoe en wat? 

Wij zetten op lokaal niveau concrete deelprojecten op met bestaande of nieuwe ondernemers, overheden en instellingen, met nieuwe samenwerkingsverbanden en combinatie van thema’s, met als resultaat slimme kleinschalige oplossingen, op het gebied van werken, ondernemen, zorgen, natuur, cultuur, welzijn, bewustwording, onderwijs, energietransitie etc. en al deze projecten zullen elkaar vanuit de olievlekwerking versterken.

Wij ondersteunen daarmee de ambities en beleidsplannen op deze gebieden van de lokale en regionale overheden. We voegen daar leidende. Principes als integraal en niet (meer) sectoraal handelen aan toe.

We conformeren ons aan het Earth Charter en willen mede vorm geven aan de Sustainable Development Goals. Dit gebruiken we dit als een leidend principe in ons handelen en in onze aanpak. Onze waarden zijn leidend voor ons handelen.

Daarnaast acteren wij als kwartiermakers, zoeken goede initiatieven op, nemen eigen initiatieven om partijen als partners aan ons en onderling te verbinden, brengen partners in hun kracht om als start-ups hun dromen te verwezenlijken en zorgen voor kruisbestuiving, waardoor een nieuwe community-building op gang komt

Wij geven herbestemming aan gebouwen en cultureel en religieus erfgoed om de plannen fysiek en zichtbaar te verwezenlijken, als ankerplaatsen voor het nieuwe denken en doen; daarbij gaan we uit van de historische waarde en geven deze een duidelijke richtinggevende plek in de toekomst.